Nové domy Lhotka

Politiky společnosti

Integrovaná Politika společnosti OMLUX, spol. s r.o. a OMLUX INVEST, s.r.o. na rok 2016 - 2020 dle norem ISO 9001 , ISO 14001, OHSAS 18001

Společnost OMLUX, spol. s r.o. a OMLUX INVEST, s r.o. se zabývá komplexními řešeními obvodového pláště budov (zateplení objektů, sanace balkónů, generální opravy plochých střech), prováděním litých podlah (samonivelační, pěnobetony a polystyrenbetony) a kompletní stavební činnost.

Politikou a strategií společnosti je zvyšování spokojenosti našich zákazníků s našimi službami s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců a pozitivní spojení firmy s prostředím, ve kterém působí. Zavedením integrovaného systému řízení chceme dosáhnout zvýšení důvěryhodnosti a prestiže naší společnosti, který vytváří předpoklady k dalšímu získávání nových zákazníků:

 

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti:

 • klademe důraz na dosažení stability a zlepšování jakosti našich služeb procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech,
 • klademe důraz na kontinuální zlepšování všech procesů řízení, zvyšování úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských zdrojů,
 • zvyšujeme odpovědnost za vytvoření podmínek pro další rozvoj naší společnosti,
 • dodržujeme nejen platná ustanovení všech národních a evropských právních předpisů, ale v rámci zavedeného integrovaného systému řízení se snažíme být o „krok napřed“ svým aktivním přístupem k požadavkům legislativy,
 • chceme neustále snižovat energickou náročnost provozovaných technologií a tím šetřit primární surovinové zdroje.

 

Ve vztahu k zákazníkům a zainteresovaným stranám:

 • při budování vztahů se zákazníky klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,
 • dodáváme služby s následným servisem v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka k jeho úplné spokojenosti,
 • na první místo v rozhodovacím procesu řízení stavíme požadavky zákazníka,
 • preferujeme zvyšování oboustranné důvěry vzájemným představením managementu a upřednostněním osobního jednání u subdodávek,
 • vycházíme vstříc požadavkům zákazníku při realizaci zakázek na základě získaných co nejpřesnějších parametrů zakázek, objektivních a úplných informací,
 • chceme se specializovat především na působení v regionech v oblasti Ostravska, středních Čech a Prahy, jejich podporu i v rámci mimo podnikatelských aktivit,
 • chceme poskytovat co nejkomplexnější služby,
 • vedení společnosti a všichni její zaměstnanci se zavazují, že systém řízení BOZP, který vytvořili, přijali a řídí se jím, budou sdělovat i všem ostatním zainteresovaným stranám a osobám, které mají přístup na pracoviště společnosti, včetně subdodavatelů, návštěvníků a vytvoří jim k tomu co nejlepší podmínky,
 • chceme neustále zlepšovat svůj environmentální profil,
 • zavazujeme se ke kompletní identifikaci rizik BOZP, která existují při provádění činností vyskytujících se v souvislosti realizace veškerých procesů a k jeho regulování na přijatelnou míru.

 

Ve vztahu k zaměstnancům:

 • usilujeme o budování korektních vztahů se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejich zaměstnanců,
 • usilujeme o vytváření pocitu sounáležitosti s firmou a podporujeme týmového ducha,
 • zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních,
 • pravidelnou komunikací se zaměstnanci vytváříme podmínky pro pozitivní postoj k otázkám kvality, ŽP, BOZP,
 • pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví.

 

Ve vztahu k dodavatelům:

 • budujeme kvalitní spolupráci s dodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů,
 • klademe důraz na odběr subdodávek v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně,
 • protože naše podnikání je z velké části závislé na našich subdodavatelích, vytváříme si takové formy spolupráce, abychom byli úspěšní a spolupracovali jen s těmi nejlepšími dodavateli.

 

V Ostravě 04.01.2016

Petr Konečný
ředitel společnosti